O nama

|

Članice Saveza

|

Lovišta

|

Divljač

|

Zakonodavstvo

|

Lovna kinologija

|

Lovno streljaštvo

|

Izobrazba lovaca

|

Lovno-turistička ponuda

|

Kontakt

Kako postati lovac

Lovac može postati svaka osoba sa navršenih 17 godina i 6 mjeseci, a da je državljanin Republike Hrvatske koji ima završenu najmanje osnovnu školu. Postupak je prilièno jednostavan i naveden je u nastavku teksta:

1. Zainteresirani kandidati se trebaju prijaviti putem edukacijske platforme Hrvatskog lovaèkog saveza https://hls-edu.hr. Prijave se primaju cijele godine.

2. Polaznici Programa osposobljavanja za lovca plaæaju èlanarinu pripravnika Hrvatskom lovaèkom savezu IBAN: HR8423400091100010145 u iznosu od 500,00 kn (sve vidljivo na aplikaciji u uputama za prijavu).  U tu èlanarinu ukljuèeni su svi troškovi osposobljavanja za lovca (on line predavanja, praktièna nastava, lovaèki ispit, izdavanje uvjerenja i diplome).  

3. Teoretska i praktièna nastava podijeljena je u šest nastavno-ispitnih podruèa i to: I) Povijest hrvatskog lovstva, pravni propisi u lovstvu, lovaèka umjetnost i lovaèka glasila, II) Prirodoslovlje i bolesti divljaèi, III) Gospodarenje lovištem i divljaèi, naèini lova, lovaèka etika i lovaèki obièaji, snalaženje u prirodi, prva pomoæ u lovu, IV) Lovna kinologija, V) Lovaèko oružje, streljivo i lovna balistika, VI) Osnove ekologije i zaštite prirode.

4. Po završetku teoretske - on line i praktiène nastave organizira se lovaèki ispit. Sastoji se od pisanog - on line i usmenog dijela, a polaže se pred ispitnim povjerenstvom Hrvatskog lovaèkog saveza. Na pismenom dijelu - on line ispita kandidat mora toèno odgovoriti na 70% postavljenih (30) pitanja. Nakon položenog pismenog ispita kandidat polaže usmeni dio ispita iz svih ispitnih podruèja. Kandidat koji na usmenom dijelu ispita ne zadovolji iz jednog ili dva ispitna podruèja upuæuje se na popravni usmeni ispit samo iz tih ispitnih podruèja. Kandidat koji na usmenom dijelu ispita ne zadovolji na više od dva ispitna podruèja ponovno se upuæuje na pismeni dio ispita.

5. Kandidatu koji uspješno položi lovaèki ispit izdaje se Uvjerenje o osposobljenosti za lovca, kao i tradicionalna Diploma o položenom lovaèkom ispitu.

6. Novi lovci se trebaju javiti u matiène lovaèke udruge (obièno prema mjestu prebivanja) i podnijeti molbu za prijem u èlanstvo. Svaka lovaèka udruga samostalno odreðuje visinu upisnine i godišnje èlanarine.

7. Nakon uèlanjenja u lovaèku udrugu i dobivanja lovaèke iskaznice, novi lovac može podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavu lovaèkog oružja i to u nadležnoj Policijskoj upravi, odnosno Policijskoj postaji MUP-a RH.

Fotogalerija


4. županijsko prvenstvo goniča - Lisac 25.10.2014.
Prikaži sve albume

Videogalerija

Linkovi


Hrvatski lovački savez
Prikaži sve linkove

Copyright © - Lovački savez Dubrovačko-neretvanske županije